Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu moj-bus.pl i odnosi się do stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem BP Tour i Operatorem Serwisu

§ 1

Zakres

 1. Regulamin określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów, w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.
 2. Operatorem Serwisu jest firma: Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, NIP 687-145-80-18, REGON 060385884, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem: 92395, z siedzibą w Lipniak 32c, 20-050 Lublin. Operator serwisu świadczy na zlecenie BP TOUR Sp. z o.o. , ul. Długa 15, 20-346 Lublin, NIP: 712-25-66-344 (dalej Przewoźnik) usługi polegające na technicznej obsłudze (w tym wynajem serwerów i oprogramowania) internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób.
 3. Regulamin niniejszy stanowi porozumienie pomiędzy Przewoźnikiem, a Użytkownikami serwisu internetowego, w którym określone zostały zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

Definicje:

 1. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby..
 2. Pasażer - osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
 3. Przewoźnik - wybrana przez Użytkownika firma realizująca wybrane połączenia autobusowe: BP TOUR Sp. z o.o. , ul. Długa 15, 20-346 Lublin, NIP: 712-25-66-344.
 4. Bilet - bilet elektroniczny z unikatowym numerem, będący wygenerowanym z serwisu i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy na przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
 5. Regulamin korzystania z internetowego serwisu sprzedaży biletów - niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
 6. Regulamin Przewozów Przewoźnika - regulamin obowiązujący u danego Przewoźnika realizującego konkretny przewóz, na podstawie nabytego za pośrednictwem niniejszego serwisu biletu. Regulamin Przewozów Przewoźnika zawiera m.in. warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, możliwości dokonywania zmian terminu przewozu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu.

§ 3

Zakup biletu przez internetowy system sprzedaży - zasady i warunki

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie e-mailem potwierdzenia zakupu biletu i linku do wydrukowania biletu.
 2. Użytkownik dokonuje wyboru trasy przewozu, terminu przewozu, Przewoźnika oraz odpowiedniej taryfy cenowej.
 3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu - akceptacja Regulaminu Przewozów Przewoźnika oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
 5. Użytkownik może wybrać różne formy płatności za zamówione bilety (płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny) poprzez systemy płatności:

  1. PayU z siedzibą w Poznaniu,
  2. IMoje obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
  3. "Kup z Twisto" obsługiwane przez Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 6. Po naciśnięciu przycisku „kup bilet" Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za bilet poprzez wybrany przez siebie serwis PayU, iMOJE lub w formule "Kup z Twisto".
 7. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 20 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta - wskutek czego nie ma możliwości zakupienia biletu w danej sesji. By zakupić bilet należy w tym przypadku powtórzyć całą procedurę od początku.
 8. Za ewentualne skutki niedokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Operetor Serwisu, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać odpowiednią kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
 10. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
 11. Płatności dokonywane są przez system PayU, iMOJE lub w formule "Kup z Twisto", które zapewniają bezpieczne realizowanie transakcji.
 12. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 - drukuje właściwy bilet.
 13. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
 14. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać: nazwę Przewoźnika z danymi teleadresowymi, unikatowy numer biletu, trasę i termin przewozu, imię i nazwisko pasażera, liczbę miejsc (osób uprawnionych do podróży) oraz jego wartość podaną w PLN.
 15. Bilet jest ważny na określony w nim dzień i godzinę.
 16. Do przejazdu uprawniona jest osoba posiadająca ważny bilet.
 17. W przypadku gdy bilet jest zakupiony dla kilku osób, osoba, której nazwisko widnieje na bilecie wskazuje pozostałych pasażerów uprawnionych do przejazdu (zgodnie z liczbą wykupionych miejsc).
 18. W przypadku zakupu biletu ulgowego, gdy pasażer nie potrafi udokumentować prawa do podróży na podstawie takiego biletu, przejazd będzie możliwy po dopłaceniu kierowcy przed rozpoczęciem podróży różnicy między biletem normalnym a ulgowym.
 19. Nabywca biletu dokonujący zakupu uzyska potwierdzenie opłaty i link do wydrukowania biletu. Czas otrzymania potwierdzenia uzależniony jest od kanału płatności, czyli np. od banku w którym nabywca biletów ma konto lub w zależności od posiadanej karty kredytowej.

§ 4

Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów

 1. Istnieje możliwość zwrotu biletów (odstąpienia od umowy) nabytych poprzez internetowy serwis sprzedaży biletów.
 2. Odstąpienie od umowy przewozu jest możliwe do określanego przez Przewoźnika momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej na dany kurs, czyli przy zgłoszeniu faktu odstąpienia od umowy najpóźniej na 24 godzin przed planowanym odjazdem.
 3. Warunkiem możliwości zwrotu biletu jest zgodność tej operacji z Regulaminem Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu, a zwrot następuje, w sposób zgodny z tym Regulaminem.
 4. Chęć zwrotu (odstąpienia od umowy) wyraża Użytkownik poprzez zgłoszenie pisemne skierowane na adres e-mailowy: rezerwacja@bptour.pl lub poprzez "link do zwrotu biletu" przesłany w mailu razem z linkiem do wydrukowania biletu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przewozu Przewoźnik zastrzega możliwość potrącenia części należności (odstępnego) w wysokości 20%. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Użytkownik odstępuje od Umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika lub Operatora Serwisu.
 6. W przypadku zwrotu według zasad opisanych powyżej należność za zwrot z potrąceniem odstępnego odbędzie się tym samym kanałem którym klient dokonał zakupu biletów (bank lub karta kredytowa) w terminie nie dłuzszym niż 10 dni roboczych.
 7. Bilet elektroniczny wysłany mailem i wydrukowany przez pasażera, ze względów technicznych nie może być zmieniony na inny termin. W związku z tym nie ma mozliwości zmiany terminu zakupionego biletu. W przypadku zmiany terminu podróży, użytkownik musi zwrócić bilet na zasadach opisanych powyżej i zakupić nowy bilet.
 8. W przypadku odrębnych postanowień w zakresie zmiany lub zwrotu Biletu przez Przewoźnika w Regulaminie Przewozów Przewoźnika, w tym zakresie obowiązuje regulamin Przewoźnika, Operator Serwisu nie odpowiada za treść Regulaminu Przewozów Przewoźnika.

§ 5

Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron transakcyjnych zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
 3. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (np. hacking i inne oszustwa)
 5. Operator Serwisu ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminiu Przewozów Przewoźnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą PayU, iMOJE lub w formule "Kup z Twisto".

§ 6

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika jest Operator Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz o przepisy powiązane.
 3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie usługi nie będzie możliwe.
 4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkownika, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres e-mailowy: info@moj-bus.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie po zalogowaniu skorzystać z funkcji usuwającej konto z systemu lub zgłosić takie żądanie mailowo na podany adres.
 5. Użytkownik ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora (art. 20 ust. 1).
 6. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.
 7. Dla zrealizowania usługi przewozu konieczne jest podanie następujących danych:
  • nazwisko i imię,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego,
 8. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że jego dane osobowe przekazywane będą PayU, iMOJE lub w formule "Kup z Twisto" w zakresie niezbędnym do realizowania rozliczeń za pośrednictwem serwisu oraz do Przewoźnika na linie którego Użytkownik zakupił bilet, a w przypadku wykupienia dodatkowej usługi "Bilet SMS" również do serwisu SMSAPI.pl.
 9. Serwis internetowy moj-bus.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. realizacji usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów autokarowych opisanej w REGULAMINIE.
  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) lub do PayU w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank oraz DotPay na rzecz serwisu moj-bus.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank i PayU płatności dokonywanych przez klientów serwisu moj-bus.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank lub PayU należytego wykonania umów zawartych z serwisem moj-bus.pl, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za usługę przewozu przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez serwis moj-bus.pl, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 10. Podanie przez Użytkownika nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefonu i e-maila, powodujące brak możliwości skontaktowania się z Pasażerem lub Użytkownikiem serwisu, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.

§ 7

Reklamacje i odpowiedzialność prawna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez internetowy serwis sprzedaży są przyjmowane w formie pisemnej na adres: info@moj-bus.pl. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji lub biletu.
 2. W przypadku uzasadnionej Reklamacji należność za zwrot biletów nabytych za pomocą internetowego serwisu sprzedaży odbędzie się tym samym kanałem którym klient dokonał zakupu biletów.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Przewozów Przewoźnika, Polityką Prywatności dostępną poniżej. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu poprzez system.Regulamin przewozów

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY


obowiązujący w BP TOUR Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie przy ul. Długiej 15, 20-346 Lublin (zdanej dalej: Przewoźnikiem) uchwalony na podstawie art.
4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe oraz art. 18b ust.1 pkt. 5 ustawy
z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.


Niniejszy Regulamin przewozu osób i rzeczy (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu w ramach świadczonych przez przewoźnika usług przewozów regularnych, tj. publicznego przewozu osób i ich bagażu
w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów, oraz sposobu i warunków zawierania umowy przewozu.

 2. Zawarcie umowy przewozu w regularnej, publicznej komunikacji autobusowej wymaga spełnienia warunku nabycia biletu na przejazd (przewóz bagażu)
  i udokumentowania przysługujących uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu przed rozpoczęciem przewozu.

 3. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą gdy autobus, w którym znajduje się Pasażer ruszył z miejsca odjazdu.

 4. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.

 5. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy, a także uprawnionej osobie podczas kontroli w czasie podróży, bilet oraz dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu. Pasażer uprawniony do przewozu na podstawie biletu elektronicznego okazuje kierowcy, a także podczas kontroli w czasie przewozu uprawnionym organom i osobie upoważnionej przez Przewoźnika, odcinek biletu elektronicznego lub indywidualnie wygenerowany kod (dotyczy sytuacji, gdy przewóz odbywa się
  w ramach umowy z innym niż Przewoźnik operatorem transportu osób) oraz dokument tożsamości pasażera ze zdjęciem wskazanego na bilecie elektronicznym.

 6. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych upoważniony jest kierowca oraz inne uprawnione osoby i osoby upoważnione przez Przewoźnika legitymujące się identyfikatorem umieszczonym
  w widocznym miejscu.

 7. Każdy Pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4,
  z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.

 8. Pasażer obowiązany jest dbać o to aby wsiadł do właściwego autobusu i wysiadł
  z niego na właściwym przystanku.

 9. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.

 10. Pasażer, zajmujący miejsce w autobusie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa ma obowiązek je zapiąć.

 11. Pasażer, który nabył bilet w kasie lub w internetowym systemie sprzedaży biletów ma obowiązek stawić się na przystanku najpóźniej na 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu.

 12. Pasażerowi nie wolno zajmować w autobusie miejsca zajętego już w sposób widoczny przez innego Pasażera. Nie dotyczy to przypadku kiedy Pasażer posiada bilet
  z wpisanym numerem miejsca.

 13. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:

   1. zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom;

   2. Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych;

   3. ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych;

   4. w innych przypadkach przewidzianych w Regulaminie lub odrębnych przepisach.

 14. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp., jeżeli będzie to konieczne z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.

 15. Przewoźnik odpowiada za przewóz Pasażera oraz bagaż do miejsca przeznaczenia określonego w ważnym bilecie.

 16. Postanowienia Regulaminu obowiązują również nabywców biletów za pomocą internetowego systemu sprzedaży biletów.

 17. Zapłata za bilet oznacza akceptację treści Regulaminu.


II. BILETY


 1. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu.

 2. Kasy Przewoźnika prowadzą przedsprzedaż biletów maksymalnie na 30 dni przed planowaną podróżą.

 3. Pasażer może zarezerwować bilet za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej na 3 dni przed kursem i nie później niż na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem. Zarezerwowany bilet winien zostać wykupiony u kierowcy najpóźniej na 15 minut przed odjazdem autobusu. W stosunku do biletów nie wykupionych w tym terminie rezerwacja wygasa.

 4. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.

 5. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie będą wystawiane wtórniki.

 6. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiany jest nieważny.

 7. W trakcie podróży Pasażerowie winni zachować bilet do kontroli.

 8. Kierowca ma prawo do dysponowania miejscami w autobusie niezależnie od zajętego miejsca przez Pasażera w sytuacji, gdy wymagają tego zasady współżycia społecznego, a w szczególności, gdy zmiany miejsca wymaga Pasażer cierpiący na chorobę lokomocyjną lub inną czy też będący osobą niepełnosprawną.

 9. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego braku ważnego biletu Pasażer zostanie zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego oraz zostanie nałożona na niego opłata dodatkowa w kwocie:

  1. 100 złotych za przejazd bez ważnego biletu;

  2. 80 złotych za przejazd bez odpowiedniego bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego;

  3. 40 złotych za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transport:

   • rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków np. materiały i przedmioty niebezpieczne;

   • zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat;

  4. 300 złotych za spowodowanie przez Pasażera zatrzymania środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

 10. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu
  7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej zostanie obniżona o 30%.

 11. Brak uprawnień do ulgowego lub bezpłatnego przewozu skutkuje nieważnością biletu. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz. Pobrana należność za bilet ulgowy
  w sposób internetowy podlega zwrotowi w przypadku udokumentowania przez Pasażera, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

 12. Brak wymaganego przy zakupie biletu elektronicznego dokumentu ze zdjęciem Pasażera w uzasadnionych przypadkach może uprawniać kierowcę do odmowy przewozu Pasażera.


III. ZMIANA UMOWY PRZEWOZU


 1. Pasażer może zmienić umowę przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.

 2. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć terminu odjazdu lub miejscowości przeznaczenia.

 3. W celu dokonania zmian, o których mowa powyżej, Pasażer powinien uzyskać od kierowcy odpowiednie poświadczenie.

 4. W przypadku biletów zakupionych elektronicznie zmiany umowy przewozu można dokonać za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej podając unikatowy numer biletu oraz imię i nazwisko posiadacza biletu najpóźniej jedną godzinę przed odjazdem autobusu z przystanku początkowego jeżeli są jeszcze wolne miejsca. W przypadku zmiany umowy w trakcie przewozu w zakresie biletu elektronicznego należy okazać dokument ze zdjęciem.

 5. Zmiana umowy przewozu może nastąpić także u kierowcy najpóźniej na 15 minut przed odjazdem autobusu z przystanku początkowego w miarę posiadanych wolnych miejsc. Zmiana na przystankach pośrednich możliwa jest przed odjazdem tylko
  u kierowcy, o ile dostępne są wolne miejsca.

 6. Przewoźnik dopuszcza tylko jednorazową zmianę umowy przewozu dotyczącą terminu odjazdu lub miejscowości przeznaczenia.

 7. Zmiana umowy przewozu w oparciu o zakupiony bilet elektroniczny odbywać się może wyłącznie do wysokości ceny, za którą zakupiono bilet pierwotny (promocyjny), co oznacza, że w przypadku zakupu biletu w cenie promocyjnej można dokonać zmiany umowy w ramach danej kategorii cenowej w ten sposób, by cena nowego biletu nie przewyższała ceny biletu zakupionego pierwotnie.

 8. W przypadku gdy Pasażer dokona zmiany terminu odjazdu lub zmiany miejsca przeznaczenia podróży nie przysługuje mu roszczenie o zwrot należności za bilet.


IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEWOZU

ORAZ ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILET


 1. Pasażer może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo
  w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.

 2. Za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jednorazowy, Przewoźnik obowiązany jest zwrócić stosowną kwotę należności pod warunkiem, że Pasażer dokona zwrotu lub uzyska poświadczenie niewykorzystania biletu przed upływem terminu jego ważności.

 3. W celu uzyskania zwrotu za bilet Pasażer powinien uzyskać od Przewoźnika, kierowcy lub osoby działającej w imieniu Przewoźnika odpowiednie poświadczenie. Obowiązek poświadczenia biletu nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną powstania roszczenia o zwrot jest przedwczesny odjazd autobusu lub odwołanie przejazdu.
  W przypadku zmiany umowy w trakcie przewozu w zakresie biletu elektronicznego należy okazać dokument ze zdjęciem.

 4. Bilet poświadczony jako niewykorzystany uprawnia Pasażera wyłącznie do ubiegania się o zwrot całkowity lub częściowy zapłaconej należności. Nie przedłuża się ważności tego biletu na przejazd w późniejszym terminie, a Pasażer w tym celu powinien wykupić nowy bilet.

 5. W przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu lub braku wolnych miejsc,
  a także innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez Przewoźnika zobowiązań wobec Pasażera, Pasażer posiadający ważny bilet otrzyma pełen zwrot należności za zakupiony bilet. Reklamacje takie rozpatrywane będą na podstawie oryginalnego biletu i poświadczenia przewidzianego powyżej.

 6. Pasażerowi, który odstąpił od umowy przewozu albo którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego przysługuje zwrot należności za przejazd stosowny do niewykorzystanego świadczenia na podstawie oryginalnego biletu i poświadczenia przewidzianego powyżej tylko w siedzibie Przewoźnika oraz po potrąceniu odstępnego w wysokości 20% wartości biletu brutto.

 7. Zwrot należności za bilety na przejazd wielokrotny odbywać się będzie według poniższych zasad, po potrąceniu odstępnego w kwocie 20% wartości biletu brutto:

  1. zapłaconą należność za bilet zwrócony przed pierwszym dniem terminu jego ważności (zwrot w siedzibie Przewoźnika);

  2. należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów; do obliczenia zwracanej należności przyjmuje się liczbę wykorzystanych przejazdów liczoną ceną biletu jednorazowego na trasie na jaką bilet został wykupiony (zwrot w trybie pisemnej reklamacji).

 1. Pasażer zgłasza chęć odstąpienia od umowy przewozu nie później niż na 15 minut przed odjazdem autobusu lub w trakcie realizacji przewozu gdy ten się rozpoczął.

 2. W przypadku biletu elektronicznego jego zwrot jest możliwy tylko przed rozpoczęciem podróży nie później niż na 24 godziny przed odjazdem, za pomocą Internetu zgodnie z informacją zawartą w regulaminie systemu sprzedaży biletów który znajduje się na stronie internetowej za pośrednictwem której nastąpił zakup biletu lub bezpośrednio w siedzibie przewoźnika w godzinach 8:00 – 16:00.

 3. W przypadku dokonywania zwrotu biletu elektronicznego przez internetowy system sprzedaży biletów zwrot, po potrąceniu odstępnego w wysokości 20% wartości biletu brutto dokonywany jest na rachunek bankowy, z którego realizowana była płatność za bilet elektroniczny.

 4. Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z przyczyn zawinionych przez Pasażera, zwracane po terminie ich ważności, lub po odjeździe autobusu
  w którym winne być wykorzystane, chyba że zmiana lub odstąpienie ma miejsce podczas zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.

 5. Nie przysługuje zwrot należności za bilety zakupione w formie elektronicznej
  w sytuacji, gdy bilet nie doszedł do Pasażera przed rozpoczęciem przewozu z uwagi na omyłki pisarskie w zamówieniu, problemy z zaksięgowaniem zapłaty lub inne okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Pasażer. W tej sytuacji zwrot odbywać się będzie tylko i wyłącznie w oparciu o bilet zakupiony bezpośrednio
  u kierowcy oraz poświadczenie przewidziane powyżej o nieuwzględnieniu biletu elektronicznego.


V. BAGAŻ


 1. Pasażer ma prawo przewozić bagaż podręczny tj. bagaż trzymany przez pasażera na kolanach lub bagaż, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach lub pod fotelem zajmowanym przez Pasażera.

 2. Rzeczy zabierane przez Pasażerów do autobusu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu
  i porządkowi podczas jazdy lub stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym Pasażerom lub Przewoźnikowi, przeszkadzać Pasażerom i narażać ich na niewygody.

 3. Bagaż, za wyjątkiem podręcznego, może być przewożony wyłącznie w schowku bagażowym autokaru.

 4. Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczenie bagażu Pasażerów w luku bagażowym.

 5. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 6. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca,
  w którym pasażer kończy podróż.

 7. Przewoźnik dopuszcza przewóz w pomieszczeniach bagażowych jednej sztuki bagażu o sumie wymiarów (długość + wysokość + szerokość) nieprzekraczającej 200 cm na oddającego ten bagaż Pasażera. Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe przewiezione zostaną w miarę możliwości za dodatkową opłatą.

 8. Przewoźnik zastrzega prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecięce, rowery, narty itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego, lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów
  i ich bagaży.

 9. Z przewozu środkiem transportowym wyłączone są: rzeczy niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich. W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza powyższego wyłączenia. Kierowca dokonuje sprawdzenia
  w obecności Pasażera przewożącego bagaż lub jeżeli jest to niemożliwe w obecności innych Pasażerów. W razie ujawnienia naruszenia powyższego wyłączenia koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki ponosi Pasażer przewożący taki bagaż.

 10. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową lub artystyczną powinny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.

 11. Kierowca wydaje bagaż nie jest obowiązany do sprawdzenia czy osoba zgłaszająca się po odbiór bagażu jest uprawniona do odbioru. W razie wątpliwości kierowca może żądać odpowiedniego pisemnego zabezpieczenia.

 12. W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia bagażu podstawowego, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie załodze autobusu w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu bagażu. Jeżeli strona nie zgadza się z treścią formularza winna umieścić w nim swoje zastrzeżenia.

 13. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić uszkodzony bagaż celem dokonania stosownych oględzin w siedzibie Przewoźnika oraz formularz reklamacyjny zawierający podpis kierowcy w momencie stwierdzenia zajścia zdarzenia lub oświadczenie uzasadniające brak takiego potwierdzenia.

 14. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu.


VI. ZWROT POZOSTAWIONEGO BAGAŻU


 1. Bagaż pozostawiony w luku bagażowym, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu Pasażerowi za pokwitowaniem po udowodnieniu swoich uprawnienia do jego odbioru.

 2. W przypadku bagażu podręcznego jego wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu
  w sposób nie budzący wątpliwości, co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.


VII. OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA


 1. Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego w ważnym bilecie.

 2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od Przewoźnika nie jest w on stanie dowieźć Pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi autobusem, zapewnia przewóz zastępczy, a w przypadku odstąpienia pasażera od umowy, dokonuje zwrotu należności za bilet na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 3. Przewoźnik zapewnia rzetelną i profesjonalną obsługę i odprawę Pasażerów.

 4. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł Pasażer wskutek opóźnienia przewozu lub odwołania regularnego kursu, chyba że szkoda powstała z przyczyn przez Przewoźnika niezawinionych, a w szczególności na skutek następujących zdarzeń:

  1. wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu;

  2. wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;

  3. pożar, uszkodzenia dworca autobusowego;

  4. zastosowanie się do żądań policji i innych uprawnionych organów;

  5. śmierć lub wypadek na drodze;

  6. akty wandalizmu i terroru;

  7. zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;

  8. inne okoliczności niezależne od przewoźnika.

 5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp.
  w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od Przewoźnika będzie to konieczne.


VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SZKODĘ

 1. Przewoźnik ponosi wobec Pasażera odpowiedzialność odszkodowawczą w razie przedwczesnego odjazdu autobusu, natomiast za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko wówczas, gdy wynika ona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.

 2. Za rzeczy i zwierzęta, które Pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.

 3. Przewoźnik odpowiada za rzeczy Pasażera umieszczone podczas przewozu
  w schowku bagażowym autobusu jak za przesyłkę, ponosząc skutki ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.

 4. Powstanie szkody, na którą Pasażer został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu.

 5. W grupowych przewozach osób wykonywanych w regularnym przewozie osób, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec uczestników na zasadach określonych
  w ust. 2 i 3, a wobec organizatora w ust.1.

 6. Zakres i wysokość odszkodowania należnego Pasażerowi poszkodowanemu z winy Przewoźnika ustala się na zasadach określonych odnośnymi przepisami ustawy Prawo przewozowe i Kodeksu cywilnego.

 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba ze rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika lub osoby u niego zatrudnionej.

 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na przerwę czy odpoczynek.


IX. NARUSZENIE PORZĄDKU


 1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające pasażerów w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.

 2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

 3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach i zażywania substancji odurzających.

 4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów Pasażerom będącym pod wpływem alkoholu narkotyków, lub innych substancji odurzających.

 5. Zabrania się wyrzucania w czasie jazdy z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.

 6. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.

 7. Niedopuszczalne jest prowadzenie głośnych rozmów telefonicznych, które są uciążliwe dla innych Pasażerów oraz kierowcy.

 8. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.

 9. Osoby uciążliwe dla pozostałych Pasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

 10. W przypadku odmowy opuszczenia autobusu, obsługa autobusu ma prawo zwrócić się o interwencję organów Policji lub innych uprawnionych organów i służb.

 11. Pasażerowie lub inne osoby będące sprawcami szkody, odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu Pasażer zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu w mieniu Przewoźnika.


X. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT


 1. W autobusach Przewoźnika zabrania się przewozu zwierząt, z wyjątkiem przewozu psów przewodników asystujących osobie niepełnosprawnej. Psy powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy.

 2. Pies asystujący osobie niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Opłata za ich przewóz nie jest pobierana.

 3. Na żądanie kierowcy Pasażer zobowiązany jest przedstawić dokumenty wymienione w ust. 2 powyżej.

 4. Nadzór nad zwierzętami, które Pasażer przewozi w autobusie należy wyłącznie do Pasażera. W przypadku zanieczyszczenia pojazdu przez przewożone zwierzę, jego właściciel zobowiązany jest do niezwłocznego uporządkowania zabrudzonego miejsca.


XI. ULGI HANDLOWE


 1. Poza ulgami przewidzianymi w odpowiednich przepisach Przewoźnik udziela w ulgi handlowej zgodnie z cennikiem dla następujących pasażerów:

  1. dzieci od 4 do 7 roku życia;

  2. młodzież ucząca się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

  3. studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;

  4. seniorom po ukończeniu 70 roku życia.

 2. Prawo do uzyskania ulgi wskazanej w ust. 1 należy udokumentować kierowcy najpóźniej przy wsiadaniu do autobusu.

 3. Ponadto Przewoźnik udziela w komunikacji krajowej ulgi handlowej na zakup biletów przez Internet w wysokości:

  1. 5% do 30% rabatu od cen podanych w cenniku – bilet w jedną stronę;

  2. 10% rabatu od cen podanych w cenniku – jednorazowy zakup biletu w dwie strony;

  3. 10% rabatu od cen podanych w cenniku – bilet grupowy powyżej 5 osób w jedną stronę;

  4. 15% rabatu od cen podanych w cenniku – bilet grupowy powyżej 5 osób przy jednorazowym zakupie biletu w dwie strony.

 1. Ulgi ustawowe nie obowiązują przy zakupie biletu przez Internet.

 2. Sprzedaż biletów dla zorganizowanych grup odbywa się wyłącznie w systemie rezerwacji internetowej ramach wolnych miejsc. Rezerwacje telefoniczne nie są przyjmowane.


XII. REKLAMACJE


 1. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu, przedawniają się z upływem roku.

 2. Wszelkie reklamacje i uwagi wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować:

  • listownie: BP Tour Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Długa 15, 20-346 Lublin);

  • pocztą elektroniczną: bptour@bptour.pl;

  • a w sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w Regulaminie pasażerowie mogą kontaktować się z dyspozytornią po numerem telefonu (81) 7454477 w.36

 1. Reklamacja powinna zawierać:

  1. datę sporządzenia reklamacji;

  2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;

  3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

  4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

  5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

  6. wykaz załączonych dokumentów;

  7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

 2. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem
  i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

 3. Przewoźnik nie rozpatruje reklamacji w formie telefonicznej.

 4. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust.
  2 Przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Przewoźnika.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności: ustawy z dnia
  15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (Dz.U. 2000, Nr 50, poz. 601 z późn.zm.), ustawy z dnia 6 września 2000 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2002, Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU moj-bus.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług naszego serwisu. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) serwis internetowy moj-bus.pl (zwany dalej także: „Sklepem internetowym”) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników serwisu moj-bus.pl jest Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, Lipniak 32c, 20-050 Lublin, e-mail: info@moj-bus.pl Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji Działaności Gospodarcej CEIDG pod numerami NIP: 687-145-80-18, REGON: 060385884

 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

 3. Sklep internetowy (moj-bus.pl) przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. realizacji usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów autokarowych opisanej w REGULAMINIE.
  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) oraz do Dotpay Sp. z o.o. ("DotPay") w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank oraz DotPay na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank i DotPay płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank lub DotPay należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za usługę przewozu przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu proszę wysłać zgłoszenie na podany adres e-mail: info@moj-bus.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

 5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  1. Dotpay Sp. z o.o.
  2. ING Bank Śląski S.A.
  3. Twisto Polska sp. z o.o.

 7. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Przewoźnikiem za pośrednictwem Sklepu internetowego, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych moze być brak możliwości zawarcia umowy z Przewoźnikiem.

  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży usługi transportu nabywanej w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub do DotPay w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank lub DotPay na rzecz Sklepu internetowego.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub do DotPay w celu weryfikacji przez Bank lub DotPay należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabytą przez Panią/Pana usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 8. Okres przechowywania danych przez Administratora serwisu moj-bus.pl wynosi 8 lat.

 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

I. Postanowienia ogólne

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
  1. Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
   • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
   • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
   • wybrać żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".
  2. Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
   • wybrać zakładkę "Prywatność";
   • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
  3. Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
   • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
  4. Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
   • zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
  5. Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
   • kliknąć ikonę "Prywatność";
   • zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.
 9. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, będzie nadal możliwe korzystanie z treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, jednak Użytkownik za każdym razem korzystając z naszych witryn będzie musiał od nowa wprowadzać wszystkie informacje niezbdędne do realizacji usługi.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Zamknij okno